VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen Handicappede Bilister i Danmark

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Handicappede Bilister i Danmark.
Foreningens adresse er formandens.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at arbejde for forbedringer af gældende love og bestemmelser, der har betydning for handicappedes mobilitet. At arrangere, også i samarbejde med de lokale afdelinger, møder og arrangementer, så medlemmerne kan møde andre og deltage i det sociale samvær med ligestillede. Desuden skal medlemmernes interesser overfor offentlige myndig-heder varetages, gennem en seriøs dialog parterne imellem.
At der er oprettet 3 lokalafdelinger på landsplan.
Endvidere er det foreningens opgave at drage omsorg for en effektiv formidling af såvel foreningens, som de lokale afdelingers arbejde. Disse formål kan søges opfyldt i samarbejde med andre foreninger/ organisationer.

§ 3 Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages alle, som har sympati og interesse for foreningen, og som går ind for foreningens formålsparagraf

§ 4 Foreningens daglige ledelse
Landsledelsen består af en landsformand, en landskasserer, og en repræsentant fra hver lokal-afdeling, valgt på afdelingen generalforsamling.
Landsledelsen tegnes af formanden.
Medieredaktøren kan deltage i alle møder, med taleret.
Landsformanden vælges for 2 år i lige år. Landskasserer vælges for 2 år i ulige år. Landsledelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet med landsnæstformand.
Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Landsledelsesmøder holdes så ofte som landsformanden, eller 3 landsledelsesmedlemmer finder det påkrævet.
Der afholdes mindst 2 landsledelsesmøder årligt.
Ved stemmelighed er landsformandens stemme afgørende.

§ 4a Medie redaktør
Medie redaktør godkendes for 2 år i lige år på repræsentantskabsmødet.
Medie redaktøren indstilles af landsledelsen inden repræsentantskabsmødet.

§ 5 Regnskab
Foreningens regnskabs- og kontingent år går fra 1. januar til 31. december.
Regnskab udsendes i revideret stand, ved evt. brug af registreret eller statsaut. revisor, til alle deltagerne på næstkommende repræsentantskabsmøde, hvor det fremlægges af landskassereren til godkendelse. Regnskabet og revisionen skal være afsluttet inden udgangen af første kvartal det følgende år.

§ 6 Kontingentet
Kontingentets størrelse fastsættes på repræsentantskabsmødet og træder i kraft det efterfølgende regnskabsår. Ved gratis rådgivning til ny indmeldte medlemmer kan der forlanges 2 års kontingent forud.

§ 7 Repræsentantskabsmødet
Foreningen afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af 2. kvartal. Kun repræsentanter, der har betalt kontingent for indeværende kalenderår, kan deltage i repræsentantskabsmødet.
Efter godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet, afholdes denne med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Landsledelsens beretning
3. Landsledelsens fremtidige handlingsplan
4. Medieredaktørens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8.. Valg:
a. Landsformand (lige år)
b. Landskasserer (ulige år)
c. Revisor
d. Revisorsuppleant
e. Medie redaktør (lige år)
9. Eventuel / afslutning
Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent til at lede forhandlingerne, repræsentantskabs-mødets beslutninger føres til referat.

Valg til revisor, revisorsuppleant og medieredaktør: Landsbestyrelsen kan rette henvendelse til medlemmer, med de nødvendige kompetancer, udenfor afdelingsbestyrelserne til at varetage disse poster.

§ 8 Repræsentantskabsmødets indkaldelse
Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt til afdelingsformændene med mindst 4 ugers varsel. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel, hvor landsledelsen, eller mindst 2 af lokalafdelingerne finder det påkrævet.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være landsformanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 7 dage før.
Indkomne forslag, revideret regnskab, endelig dagsorden, deltagerliste og evt. andet udsendes til alle repræsentanterne senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

§ 9 Repræsentation på repræsentantskabsmødet
Som afdelingsrepræsentanter på repræsentantskabsmødet deltager afdelingsformanden (som er valgt på generalforsamling i den lokale afdeling) og to stemmeberettigede repræsentanter.
Hvis formanden er forhindret, skal der sendes en stedfortræder. Hver afdeling skal sende mindst en repræsentant.
De af repræsentantskabsmødet valgte landsledelsesmedlemmer har stemmeret på foreningens vegne, men i så fald ikke stemmeret som repræsentant for egen afdeling. Foreningen betaler for deltagelse af 3 afdelingsrepræsentanter fra hver afdeling. Dette gælder også for enten revisor, revisorsuppleant samt medieredaktør, valgt udenfor afdelingerne, Jvf.§ 7.

Medieredaktør og æresmedlemmer deltager uden stemmeret.

§ 10 Repræsentantskabsmødets myndighed
Repræsentantskabsmødet er øverste myndighed i alle overordnede anliggender.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, eksklusioner samt opløsning af foreningen, Jvf. § 11og 12.

§ 11 Vedtægtsændringer
Til ændring af vedtægterne, opløsning af foreningen eller eksklusioner fordres 2/3 flertal af de stemmeberettigede fremmødte repræsentanter på repræsentantskabsmødet.
Andre valg og forslag afgøres ved simpelt flertal.

§ 12 Eksklusion
Hvis en lokalafdeling eller et medlem under Handicappede bilister i Danmark, efter lands-ledelsens opfattelse, modarbejder foreningens interesser, kan denne/dette indstilles til eksklusion.
Afgørelsen om eksklusion skal behandles som et selvstændigt punkt på førstkommende møde, evt. på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
En eventuel eksklusion træder først i kraft efter vedtagelsen. Afgørelsen er endelig og kan ikke appeleres.

Et medlem betragtes som udmeldt af foreningen, hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt, set i forhold til rykkerproceduren.

§ 13 Afdelingernes forhold

I tilfælde af, at en afdelingen ikke kan vælge en bestyrelse efter vedtægterne, skal alt materiale samt evt. kassebeholdning overføres til landsforeningen. Afdelingen kan så i samarbejde med landsledelsen administrere afdelingen.
Ved oprettelse af en afdeling inden for 1 år, overføres materialet til den ny-valgte bestyrelse.Ved senere oprettelse, kan landsledelsen være behjælpelig med råd og vejledning samt evt. økonomisk støtte.

§ 14 Hæftelse
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den del af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer, herunder landsledelsen, hæfter ikke for foreningens økonomiske forpligtelser. Ved evt. rådgivning til medlemmerne kan landsledelsen og rådgiver ikke drages til ansvar, hverken juridisk eller økonomisk.

§ 15 Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver den forening eller organisation, der arbejder mest for Handicappede bilister i Danmark.


Således vedtaget på ekstraordinært landsmøde hvor ændringen til foreningens NyStruktur blev vedtaget.

Ellested den 15. 02. 2014 - revideret 22. 06. 2015

 

Kirsten Thiel                       Viggo Hansen                           Johannes Simonsen

landsformand                      landsnæstformand                   landskasserer   

 

 

_______________________________________________________________________________